PRIJAVA
Nema proizvoda u korpi
Isprazni

Uslovi i pravila

Web dizajn | Izrada web sajtova | Izrada internet prodavnice | Društvene mreže | Google reklamiranje | BUTOBU CMS

USLOVI UPOTREBE BUTOBU PORTALA

u daljem tekstu »BUTOBU« i posetioca ili registrovanog člana sajta ( u daljem tekstu »KORISNIK« ), uz potpuno prihvatanje odredaba "politike privatnosti" BUTOBU portala, a pod sledećim uslovima:

Član 1.
Ugovorne strane ovim ugovorom utvrđuju međusobna prava i obaveze u vezi pružanja i korišćenja usluga »BUTOBU« portala, uz nadoknadu.

Član 2.
«BUTOBU» između ostalog nudi, usluge internet reklamiranja, prezentovanja, marketing kampanje, internet prodaju, komunikaciju i oglašavanje. »KORISNIK» plaća paket usluga po važećoj ponudi u koju je “KORISNIK” imao uvid.

Član 3.
»BUTOBU« je obavezan da omogući pristup svojim web alatima koji klijentu omogućavaju da samostalno, na jednostavan i kvalitetan način prezentuje na »BUTOBU« portalu sve što želi, u okviru njegovog reklamnog prostora neograničenog po količini i vrsti informacija, a u skladu sa mogućnostima i pravilnicima portala koji su sastavni deo ovog ugovora, u skladu sa zakonom i paketom plaćenih usluga.

Član 4.
»BUTOBU« portal se obavezuje da u roku od 24 časa nakon evidentiranja dogovorenog iznosa za uplatu, «KORISNIKU» omogući pristup alatima za postavljanje reklamnog sadržaja iz paketa usluga koje je odabrao. «BUTOBU» se takođe obavezuje da ukoliko je korisnik poručio izradu eksternog web sajta, pridržava svih drugih rokova iz ugovora ili rokova dogovorenih sa svakim “KORISNIKOM” posebno.

Član 5.
»BUTOBU« se obavezuje da obezbedi tehničku ispravnost i dostupnost »BUTOBU« proizvoda na internetu u dogovorenom izgledu i načinu funkcionisanja, te ukoliko se greške uoče, blagovremeno ih ispravi. »BUTOBU« obezbeđuje tehničku podršku.

Član 6.
«BUTOBU» ima prava da koristi slike i tekstualni materijal koji je dobio od KLIJENTA, u cilju reklamiranja i popularizacije sajta, preko medija (radio, TV, internet) ili štampanih materijala (vizit-kartice, katalozi, plakati, časopisi, novine, brošure itd.)

Član 7.
«KORISNIK», prilikom zaključivanja ovog ugovora stiče pravo na reklamiranje, pri tom je obavezan da dostavi istinite i tačne podatke, predviđene za reklamiranje: naziv firme, adresa firme, e-mail za kontakt, telefon, mobilni i /ili fax, PIB i matični broj. «KORISNIK» snosi odgovornost za istinitost i verodostojnost informacija koje je uneo.

Član 8.
Sa potpisivanjem ovog ugovora «KORISNIK» potvrđuje da ima sve neophodne dokumente i licence predviđene zakonom. «KORISNIK» se obavezuje da će se pridržavati važećih pravnih propisa i pravila vezanih za odredbe zakona o zaštiti ličnih podataka, zakona o informisanju, zakona o autorskim pravima, zakona o elektronskom potpisu, zakona o zaštiti žigova, kao i drugih relevantnih propisa, neće koristiti usluge za svrhu koja je nezakonita, nemoralna ili nije u sagalasnosti sa dobrim poslovnim običajima, javnim poretkom ili pravilima morala. «KORISNIK» ovim izjavljuje da je autor svih tekstualnih oglasa objavljenih u njegovom reklamnom prostoru u sistemu unutar “BUTOBU” Panela.

Član 9.
«KORISNIK» je dužan da drži svoje korisničko ime i lozinku u tajnosti, pre svega da bi se ograničio pristup trećim licima i da neko ne bi neovlašćeno koristio usluge. «KORISNIK» je dalje dužan da odmah informiše davaoca usluga slanjem poruke na e-mail adresu sales@butobu.com o svakoj povredi svog korisničkog imena i lozinke (pre svega njegovog bespravnog korišćenja, zloubotrebe ili potencijalne zloubotrebe).

Član 10.
«KORISNIK» je odgovoran za postupke svakog lica koje koristi njegovo korisničko ime ili lozinku. Odgovoran je i za sadržaj reklamnog materijala u sistemu “BUTOBU”, ili za bilo koje informacije koje su ostavljene na sajtu, a sa njegovog korisničkog naloga.

Član 11.

«KORISNIK» se obavezuje i saglasan je da:
 • uplatu za tekući period izvrši najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana prispeća, u protivnom će paket usluga BUTOBU portala, vezan za njegov nalog biti suspendovan;
 • neće objavljivati, promovisati ili prenositi putem posrednika nikakav nezakonit, uznemirujući, pogrdan, uvredljiv, preteći, štetan, vulgaran i porno sadržaj;
 • sadržaj koji poziva na nasilje (rasno, etničko ili drugo);
 • informacije ili druge oglase ili događaje, koji potpiruju krivično ili na drugačiji način kažnjivo delo, građansku neposlušnostt, ili na bilo koji način ruši pravni poredak;
 • u slučaju nesaglasnosti o karakteru odgovarajućeg podatka, informacije ili drugog oglasa, odlučujući kriterijum je procena davaoca usluge;
 • davalac usluge neće odobriti sadržaj oglasa koje je klijent ostavio, ili drugi način njegove komunikacije, objavljivanje podatka, niti preuzima odgovornost (uključujući pravno kažnjivu odgovornost) za bilo koji ovakav događaj, komunikaciju ili objavu protivrečnu sa ovim ugovorom ili koja je protiv pravnih propisa ili činjenice, a čije je objavljivanje pomoglo korišćenje njegovoga sajta;
 • da se slučaju da naruši bilo koja od gore navedenih pravila, izlaže opasnosti od kažnajvanja isključivanjem sa sajta.
 • BUTOBU zadržava pravo da isključi BUTOBU nalog “KORISNIKA” u slučaju povrede propisa ili uslova BUTOBU portala.
Integritet sistema. «KORISNIK» se obavezuje i saglasan je sa tim da:
 • neće ni na koji način a u vezi sa korišćenjem usluga, koristiti ili distribuirati fajlove, koje sadrže viruse, oštećene fajlove ili bilo kakav sličan softver ili programe, koji bi mogli oštetiti rad računarskog sistema davaoca usluge ili bilo kojeg trećeg lica;
 • neće se uplitati ili na bilo koji način ugroziti mreže koje ga povezuju sa uslugama;
 • neće koristiti nikakve uređaje, softver ili program, ili uz pomoć drugih sredstava neće da proba da se upliće i poremeti redovni rad sajta, usluge i/ili bilo kakve transakcije, koju ovaj sajt nudi;
 • neće uraditi ništa što bi prouzrokovalo bezrazložno ili neprimereno veliki teret sistemu davaoca usluge.
Klijent se obavezuje i saglasan je sa tim da:
 • prilikom korišćenja usluga koristi samo sredstva tehničkog pristupa i kretanja po sajtu i u sitemu BUTOBU koje mu omogućava davalac usluge, ili koje je patentirala kompanija davaoca usluge;
 • u bilo kom slučaju neće koristiti nikakvo automatizovano sredstvo (npr. agenti, roboti, skripte ili spideri);

Član 12.
Plaćanje internet usluga i paketa «BUTOBU» portala , se vrše bez fiskalne kase, a preko bankovnog računa.

Član 13.
Ovaj ugovor stupa na snagu njegovim prihvatanjem prilikom registracije na "BUTOBU" portal. Pravo izmene ovog ugovora u celini ili pojedinih njegovih delova zadržava "BUTOBU", pri tom će obavestiti korisnika. Ugovor može da se prekine od jedne strane u periodu najave od najmanje 5 radnih dana. Svi mogući nesporazumi, za vreme važenja ovog Ugovora, strane će rešavati uzajamnim dogovorom.

Član 14
Ugovor su ugovorne strane pročitale i u svemu ga prihvataju kao svoju slobodno izraženu volju.