USLOVI UPOTREBE BUTOBU PORTALA

( u daljem tekstu »BUTOBU« ) i posetioca ili registrovanog člana sajta ( u daljem tekstu »KORISNIK« ), uz potpuno prihvatanje odredaba "politike privatnosti" BUTOBU portala, a pod sledećim uslovima:

Član 1.
Ugovorne strane ovim ugovorom utvrđuju međusobna prava i obaveze u vezi pružanja i korišćenja usluga »BUTOBU« portala, uz nadoknadu na teritoriji države Srbije (u daljem tekstu »DRŽAVA«), web adresa »BUTOBU« portala na teritoriji države Srbije je www.butobu.rs

Član 2.
«BUTOBU» između ostalog nudi, usluge internet reklamiranja, prezentovanja, marketing kampanje, internet prodaju, komunikaciju i oglašavanje. »KORISNIK» plaća paket usluga u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Centralne Banke «DRŽAVE» po važećoj ponudi u koju je “KORISNIK” imao uvid.

Član 3.
»BUTOBU« je obavezan da omogući pristup svojim web alatima koji klijentu omogućavaju da samostalno, na jednostavan i kvalitetan način prezentuje na »BUTOBU« portalu »DRŽAVE« sve što želi, u okviru njegovog reklamnog prostora neograničenog po količini i vrsti informacija, a u skladu sa mogućnostima i pravilnicima portala koji su sastavni deo ovog ugovora , u skladu sa zakonom i paketom plaćenih usluga.

Član 4.
»BUTOBU« portal se obavezuje da u roku od 24 časa nakon evidentiranja dogovorenog iznosa za uplatu, «KORISNIKU» omogući pristup alatima za postavljanje reklamnog sadržaja iz paketa usluga koje je odabrao. «BUTOBU» se takođe obavezuje da ukoliko je korisnik poručio izradu eksternog web sajta, pridržava svih drugih rokova iz ugovora ili rokova dogovorenih sa svakim “KORISNIKOM” posebno.

Član 5.
»BUTOBU« se obavezuje da obezbedi tehničku ispravnost i dostupnost »BUTOBU« proizvoda na internetu u dogovorenom izgledu i načinu funkcionisanja, te u koliko se greške uoče, blagovremeno ih ispravi. »BUTOBU« obezbeđuje tehničku podršku.

Član 6.
«BUTOBU» ima prava da koristi slike i tekstualni materijal koji je dobio od KLIJENTA, u cilju reklamiranja i popularizacije sajta, preko medija (radio, TV, internet) ili štampanih materijala (vizit-kartice, katalozi, plakati, časopisi, novine, brošure itd.)

Član 7.
«KORISNIK», prilikom zaključivanja ovog ugovora stiče pravo na reklamiranje, pri tom je obavezan da dostavi istinite i tačne podatke, predviđene za reklamiranje: naziv firme, adresa firme, e-mail za kontakt, telefon, mobilni i /ili fax, PIB i matični broj. «KORISNIK» snosi odgovornost za istinitost i verodostojnost informacija koje je uneo.

Član 8.
Sa potpisivanjem ovog ugovora «KORISNIK» potvrđuje da ima sve neophodne dokumente i licence predviđene zakonom. «KORISNIK» se obavezuje da će se pridržavati važećih pravnih propisa i pravila vezanih za odredbe zakona o zaštiti ličnih podataka, zakona o informisanju, zakona o autorskim pravima, zakona o elektronskom potpisu, zakona o zaštiti žigova, kao i drugih relevantnih propisa, neće koristiti usluge za svrhu koja je nezakonita, nemoralna ili nije u sagalasnosti sa dobrim poslovnim običajima, javnim poretkom ili pravilima morala. «KORISNIK» ovim izjavljuje da je autor svih tekstualnih oglasa objavljenih u njegovom reklamnom prostoru u sistemu unutar “BUTOBU” Panela.

Član 9.
«KORISNIK» je dužan da drži svoje korisničko ime i lozinku u tajnosti, pre svega da bi se ograničio pristup trećim licima i da neko ne bi neovlašćeno koristio usluge. «KORISNIK» je dalje dužan da odmah informiše davaoca usluga slanjem poruke na njegovu e-mail adresu admin@butobu.rs o svakoj povredi svog korisničkog imena i lozinke (pre svega njegovog bespravnog korišćenja, zloubotrebe ili potencijalne zloubotrebe).

Član 10.
«KORISNIK» je odgovoran za postupke svakog lica koje koristi njegovo korisničko ime ili lozinku. Odgovoran je i za sadržaj reklamnog materijala u sistemu “BUTOBU”, ili za bilo koje informacije koje su ostavljene na sajtu »DRŽAVE», a sa njegovog korisničkog naloga.

Član 11.
«KORISNIK» se obavezuje i sagalasan je da:

Integritet sistema. «KORISNIK» se obavezuje i saglasan je sa tim da:

Klijent se obavezuje i saglasan je sa tim da:

Član 12.
Plaćanje internet usluga i paketa «BUTOBU» portala , se vrše bez fiskalne kase, a preko bankovnog računa

Član 13.
Ovaj ugovor stupa na snagu njegovim prihvatanjem prilikom registracije na "BUTOBU" portal.. Pravo izmene ovog ugovora u celini ili pojedinih njegovih delova zadržava “BUTOBU”, pri tom će obavestiti korisnika. Ugovor može da se prekine od jedne strane u periodu najave od najmanje 5 radnih dana. Svi mogući nesporazumi, za vreme važenja ovog Ugovora, strane će rešavati uzajamnom saglasnošću.

Član 14
Ugovor su ugovorne strane pročitale i u svemu ga prihvataju kao svoju slobodno izraženu volju.