Mno­gi su u Sr­bi­ji s ne­go­do­va­njem pri­hva­ti­li pro­du­že­tak ro­ka za od­la­zak u sta­ro­snu pen­zi­ju

Pred­log o pro­du­že­nju rad­nog ve­ka za sva­kog na­stav­ni­ka ko­ji iz­ra­zi že­lju da osta­ne na po­slu utvr­đu­je fa­kul­tet, a ko­nač­nu od­lu­ku do­no­si se­nat uni­ver­zi­te­ta

Mno­gi su u Sr­bi­ji s ne­go­do­va­njem pri­hva­ti­li pro­du­že­tak ro­ka za od­la­zak u sta­ro­snu pen­zi­ju sa 60 na 65 go­di­na, za raz­li­ku od ve­li­kog bro­ja pro­fe­so­ra uni­ver­zi­te­ta. Nji­ma je pre­ma sta­rom Za­ko­nu o vi­so­kom obra­zo­va­nju (2005) po­sle 65. go­di­ne rad­ni od­nos mo­gao da bu­de pro­du­žen do is­te­ka škol­ske go­di­ne u ko­joj na­vr­ša­va­ju 68 go­di­na, a pre­ma no­vom za­ko­nu, iz 2017, taj rok je 70 go­di­na. Da­kle, pro­fe­so­ri će ra­di­ti pu­nih pet go­di­na du­že od osta­log sve­ta, na­rav­no – ako su za to za­in­te­re­so­va­ni i ako se s ta­kvom nji­ho­vom na­me­rom sa­gla­se fa­kul­tet­ske ko­le­ge, ko­je taj­nim gla­sa­njem na sed­ni­ci na­stav­no-na­uč­nog ve­ća o to­me utvr­đu­ju pred­log. A ko­nač­nu od­lu­ku do­no­si se­nat uni­ver­zi­te­ta.

Pre­ma no­vom za­ko­nu, a i pre­ma uni­ver­zi­tet­skim sta­tu­ti­ma, pro­ce­du­ra za do­no­še­nje po­me­nu­te od­lu­ke ni­je ni­ma­lo jed­no­stav­na. Je­dan od uslo­va ko­je kan­di­dat tre­ba da is­pu­ni je­ste da je „ostva­re­nim re­zul­ta­ti­ma zna­čaj­no do­pri­neo ra­du, ugle­du i afir­ma­ci­ji fa­kul­te­ta i uni­ver­zi­te­ta”. Dru­gi je da je „u po­sled­njih de­set go­di­na imao naj­ma­nje jed­nog sa­rad­ni­ka iza­bra­nog za užu oblast ko­jom se i on ba­vi”. Tre­ći je da je „na­kon sti­ca­nja zva­nja re­dov­nog pro­fe­so­ra ostva­rio re­zul­ta­te u na­uč­nom ra­du”.

Ka­ko su se po­je­di­ni fa­kul­te­ti Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du od­no­si­li pre­ma ovoj mo­guć­no­sti pro­du­že­nja rad­nog od­no­sa svo­jim naj­sta­ri­jim ko­le­ga­ma? Bu­du­ći da je po sta­rom za­ko­nu to pro­du­že­nje bi­lo naj­vi­še tri go­di­ne, či­ni se da su ta­kve od­lu­ke lak­še do­no­še­ne. Na ne­kim od fa­kul­te­ta, ka­ko nam je re­če­no, čak su „auto­mat­ski” pro­du­ža­va­li rad sva­ko­ga ko je iz­ra­zio že­lju da ra­di, dok je na dru­gi­ma i ra­ni­jih go­di­na ova mo­guć­nost ta­ko i do­ži­vlja­va­na – sa­mo kao mo­guć­nost, ali je od gla­so­va sa­mih ko­le­ga na ka­te­dra­ma i čla­no­va na­stav­nog ve­ća za­vi­si­lo da li će bi­ti i re­a­li­zo­va­na.

No­vi za­kon, ka­žu pro­fe­so­ri s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li, ovu mo­guć­nost još vi­še na­gla­ša­va, na­me­ću­ći sa­svim ja­sne kri­te­ri­ju­me ko­je pro­fe­sor mo­ra da is­pu­ni da bi mu rad­ni an­ga­žman bio pro­du­žen do 70. go­di­ne. Po­go­to­vo su ne­dvo­smi­sle­ni uslo­vi – „iz­bor sa­rad­ni­ka za užu na­uč­nu oblast” i „ostva­re­ni re­zul­ta­ti u na­uč­nom ra­du na­kon sti­ca­nja zva­nja re­dov­nog pro­fe­so­ra”. Na ovim uslo­vi­ma se in­si­sti­ra jer je uoče­na pa­siv­nost mno­gih re­dov­nih pro­fe­so­ra ko­ji ne­ma­ju po­tre­bu za no­vim iz­bo­ri­ma u zva­nja, što bi ubu­du­će mo­gao da bu­de glav­ni raz­log za od­bi­ja­nje pred­lo­ga o pro­du­že­nju rad­nog sta­tu­sa. Po­zna­ti su, me­đu­tim, i mno­gi re­dov­ni pro­fe­so­ri ko­ji ve­o­ma do­pri­no­se ugle­du fa­kul­te­ta i oni će ve­ro­vat­no do­bi­ti po­dr­šku svo­jih ka­te­dri i na­stav­nih ve­ća.

Da li mla­đim na­stav­ni­ci­ma i asi­sten­ti­ma ne ide u pri­log ova mo­guć­nost pro­du­že­nja ra­da nji­ho­vih sta­ri­jih ko­le­ga? Pro­fe­so­ri s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li ka­žu da ima i to­ga jer ve­ro­vat­no bi mla­đi lak­še na­pre­do­va­li ka­da bi na­stav­ni­ka bi­lo ma­nje. S dru­ge stra­ne, i to za­vi­si od bro­ja stu­de­na­ta i ukup­nog bro­ja na­stav­ni­ka na sva­kom fa­kul­te­tu. Uti­sak je, ta­ko­đe, da se na­stav­ni­ci o pro­du­že­nju rad­nog sta­tu­sa svo­jih ko­le­ga ne iz­ja­šnja­va­ju pre­ma svo­jim go­di­na­ma, ne­go pre sve­ga pre­ma to­me ka­kvo mi­šlje­nje vla­da o sva­kom od kan­di­da­ta za rad po­sle 65. u sa­mom na­stav­nič­kom ko­lek­ti­vu.

Ako je pro­fe­sor ce­njen, a nje­gov rad pre­po­zna­tljiv, sva­ka­ko će do­bi­ti po­dr­šku svo­jih ko­le­ga, a ako je reč o kan­di­da­tu s druk­či­jim „ka­rak­te­ri­sti­ka­ma” – i od­lu­ka će bi­ti dru­ga­či­ja. Ču­li smo ta­ko da je baš ovih da­na sed­ni­ca na­uč­nog ve­ća jed­nog be­o­grad­skog fa­kul­te­ta osta­la bez od­lu­ke o kan­di­da­tu za pro­du­že­tak rad­nog sta­tu­sa, ina­če po­zna­tom pro­fe­so­ru.

Na BU 33 eme­ritusa

Osim mogućnosti pro­duženja rad­nog odnosa, Za­kon o visokom obrazovanju daje uni­ver­zitetima i pra­vo izbora pro­fesora eme­ritusa, koji takođe mogu da budu (doživot­no) angažovani za rad na master i dok­tor­skim stu­dija­ma. Kandidat za pro­fesora eme­ritusa je redov­ni pro­fesor u pen­ziji koji se poseb­no istakao svo­jim naučnim radom, ali je nji­hov broj na sva­kom uni­ver­zitetu ograničen (do tri odsto od ukupnog bro­ja nastavnika). Do sada su iza­bra­na 33 pro­fesora eme­ritusa Univer­ziteta u Be­o­gra­du, a neki od najpozna­tijih su: Lju­bomir Maksimović, Ma­rija Bogdanović, Sr­đan Stan­ković, Ja­goš Pu­rić, Vu­kašin Pa­vlo­vić, Atanasije Jevtić, Pa­vle Pe­tro­vić...


Profesori za katedrom do sedamdesete
Profesori za katedrom do sedamdesete
Дуално образовање изгубилo у деб
Дуално образовање изгубилo у деб
Da li nastavni program na fakultetima odgovara tržištu rad
Da li nastavni program na fakultetima odgovara tržištu rad
Pomoć školama za decu ometenu u razvoju
Pomoć školama za decu ometenu u razvoju
Српска деца су најпаметнија на с
Српска деца су најпаметнија на с
Digitalni udžbenici ne treba da zamene štampane
Digitalni udžbenici ne treba da zamene štampane
Deca teško prepoznaju vršnjačko nasilje
Deca teško prepoznaju vršnjačko nasilje
Simpozijum o hirurgiji stopala održan na VMA
Simpozijum o hirurgiji stopala održan na VMA
Jeftiniji udžbenici za narednu školsku godinu
Jeftiniji udžbenici za narednu školsku godinu
 Robot pomaže bolesnoj deci da prate nastavu
Robot pomaže bolesnoj deci da prate nastavu
Srbija da obrazuje decu a ne da daje subvencije
Srbija da obrazuje decu a ne da daje subvencije
Koje poslove učenici ne smeju da rade na praksi
Koje poslove učenici ne smeju da rade na praksi
Počinje isplata stipendija nadarenim učenicima i studentim
Počinje isplata stipendija nadarenim učenicima i studentim
Da li privreda i obrazovanje idu u korak s promenama?
Da li privreda i obrazovanje idu u korak s promenama?
U planu izgradnja nove osnovne škole u Barajevu
U planu izgradnja nove osnovne škole u Barajevu
Novi Sad: Škola po meri poslodavaca
Novi Sad: Škola po meri poslodavaca
Posle dualnog obrazovanja - studentske prakse
Posle dualnog obrazovanja - studentske prakse
Ako deca beže iz škola - kazne do 660 evra
Ako deca beže iz škola - kazne do 660 evra
Osnovci 'zavisni' od privatnih časova
Osnovci 'zavisni' od privatnih časova
Počeo upis na kurs SuanPan mentalne aritmetike
Počeo upis na kurs SuanPan mentalne aritmetike
Vinogradarstvo i vinarstvo novi smer na novosadskom Univerzi
Vinogradarstvo i vinarstvo novi smer na novosadskom Univerzi
Sajam za buduće brucoše u Beogradu
Sajam za buduće brucoše u Beogradu
Zbog neopravdanih izostanaka u školi naplaćeno 39 KAZNI
Zbog neopravdanih izostanaka u školi naplaćeno 39 KAZNI
PISA testiranje počinje u aprilu
PISA testiranje počinje u aprilu
Zbirke zadataka za malu maturu u prodaji
Zbirke zadataka za malu maturu u prodaji
Zašto je Finska zemlja sa najboljim obrazovanjem
Zašto je Finska zemlja sa najboljim obrazovanjem
У плану модернизација и дигитали
У плану модернизација и дигитали
2018. će doneti ove VELIKE PROMENE u školama u Srbiji
2018. će doneti ove VELIKE PROMENE u školama u Srbiji
Ako ima malo đaka, škola će se zatvoriti, ili pretvoriti
Ako ima malo đaka, škola će se zatvoriti, ili pretvoriti
Šansa za 300 studenata
Šansa za 300 studenata
Ђацима занимљивије, родитељима ј
Ђацима занимљивије, родитељима ј
Naša 'seoska učiteljica' među 50 najboljih u svetu
Naša 'seoska učiteljica' među 50 najboljih u svetu
Informativni centar Tempus fondacije za savete studentima
Informativni centar Tempus fondacije za savete studentima
Kompanije i fakulteti grade IT inženjere
Kompanije i fakulteti grade IT inženjere
Inkluzivno obrazovanje 'dece leptira'
Inkluzivno obrazovanje 'dece leptira'
Srednja škola postaje obavezna i besplatna do 2030. godine
Srednja škola postaje obavezna i besplatna do 2030. godine